Tuesday, March 29, 2011

Smruti

Sagar Kulare Samkuka Sante,
Mulya tara kichi nahi.

Kia bujhu ki na bujhu..
Mu ta bujhichi Sei smruti,
Amula Chirakala mo pain .......Chira kala mo pain..

No comments:

Post a Comment